Dátum vstupu do platnosti: 27. august 2021

Tanečná spoločnosť En Vorentoe (ďalej ako „my“, „nás“ alebo „náš“) sa stotožňuje s vašimi obavami o zachovanie bezúhonnosti a súkromia osobných údajov získaných z internetu. Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie, pričom cieľom týchto zásad na ochranu osobných údajov (ďalej ako „zásady“) je definovať postupy, ktoré uplatňujeme pri zbieraní a šírení informácií v súvislosti s webstránkami na adrese www.envorentoe.com a www.envorentoe.sk alebo v súvislosti s akoukoľvek webstránkou, resp. službou, ktorá s týmito zásadami súvisí alebo na tieto zásady odkazuje (ďalej spoločne ako „stránky“).

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o vás, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu. Patria sem informácie o vás ako osobe (ako napr. meno, adresa a dátum narodenia), vašich zariadeniach, vaše platobné údaje a dokonca informácie o tom, ako používate webstránku alebo online služby.

Naše stránky obsahujú linky na stránky a služby tretích strán. Upozorňujeme, že tieto stránky a služby majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Ak kliknete na link s akýmkoľvek obsahom tretej strany, mali by ste sa oboznámiť s nimi zverejnenými zásadami o ochrane osobných údajov. Ako oni zbierajú a používajú osobné údaje. Naše zásady ochrany osobných údajov sa neuplatňujú na žiadne aktivity, ktoré vykonáte potom ako opustíte našu stránku.

stránku. Prečítajte si, prosím, celé zásady a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Použite pritom nižšie uvedené kontaktné údaje. Použitím stránok vyjadrujete súhlas so zbieraním, používaním a zverejnením vašich informácií v súlade so zásadami.

1. ZBIERANIE INFORMÁCIÍ

Keď požívate naše stránky, môžeme zbierať tieto druhy informácií:

Informácie, ktoré nám poskytujete priamo. Pri určitých aktivitách ako napr. keď sa registrujete, prihlasujete sa na odoberanie nášho bulletinu, sťahujete naše dátové súbory alebo nás priamo kontaktujete, môžeme zbierať niektoré z týchto druhov informácií, resp. všetky tieto druhy informácií:

 • • Kontaktné informácie ako napr. vaše celé meno, emailovú adresu, číslo mobilného telefónu a adresu.
 • • Akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete.
 • Tieto informácie môžeme kombinovať s informáciami, ktoré už o vás máme.
 • Informácie, ktoré zbierame automaticky. Keď používate naše stránky, určité informácie môžeme zbierať automaticky ako napr. vašu IP adresu, identifikátor zariadenia a reklamné identifikátory, informácie o type prehliadača, operačnom systéme, poskytovateľovi internetových služieb, stránky, ktoré navštevujete pred použitím a po použití stránok, dátum a čas vašej návštevy, informácie o linkách na ktoré kliknete a o stránkach, ktoré si prehliadate, všeobecný spôsob, akým stránky používate a iné štandardné serverové záznamy. Okrem toho, keď používate naše stránky, môžeme zbierať niektoré informácie o polohe ako napr. IP adresu vášho počítača, GPS signál vášho mobilného zariadenia alebo informácie o najbližších pripojovacích miestach na WiFi a vykrývačoch.
 • My a tretie strany, ktoré zabezpečujú obsah pre naše stránky, resp. funkčnosť našich stránok, môžeme používať cookies, pixelové značky (pixel tags), lokálne zdieľané objekty (Local Shared Objects) a podobné technológie na automatické zbieranie týchto informácií. Viac informácií o cookies, pixelových značkách a lokálnych zdieľaných objektoch a podobných technológiách sa nachádza v nižšie uvedenej kapitole „Cookies“.
 • Môžeme zbierať aj technické údaje na riešenie a odstraňovanie technických problémov a zlepšovanie našich stránok vrátane informácií o stave pamäte vášho zariadenia v prípade, že spadne systém alebo aplikácia v momente, keď používate naše stránky. Nastavenia vášho zariadenia alebo prehliadača vám môžu umožniť riadiť si zbieranie týchto technických údajov. Tieto údaje môžu obsahovať časti dokumentu, ktorý ste používali v momente keď sa vyskytol problém alebo obsah vašich komunikácií. Používaním stránok súhlasíte so zbieraním týchto technických údajov.
 • Informácie o vás môžeme získavať aj z iných zdrojov, tiež prostredníctvom služieb a organizácií tretích strán. Napríklad ak cez stránky získate prístup k službám tretích strán (ako napr. Facebook, Google alebo Twitter), alebo zdieľať informácie o vašich skúsenostiach so stránkami s inými, informácie z týchto služieb tretích strán môžeme zbierať.

2. POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré zbierame online, vo všeobecnosti používame na to, aby sme:

 • poskytovali a zlepšovali stránky,
 • kontaktovali vás, aj na účely zbierania finančných prostriedkov,
 • plnili vaše požiadavky na produkty, služby a informácie,
 • zasielali vám naše propagačné materiály alebo propagačné materiály našich pridružených organizácií a dôveryhodných, partnerských tretích strán,
 • analyzovali použitie stránok a užívateľských údajov s cieľom pochopiť a zlepšiť stránky,
 • prispôsobili obsah, ktorý vidíte keď používate stránky,
 • zabránili potenciálne zakázaným, resp. nelegálnym aktivitám atď. v súlade s našimi zmluvnými podmienkami (Terms and Conditions),
 • aby ich použili na akékoľvek iné účely, o ktorých vás informujeme v čase keď zbierame vaše informácie, alebo na ktoré dáte svoj súhlas.

3. VÝMENA INFORMÁCIÍ

Zaväzujeme sa zachovávať si vašu dôveru a chceme, aby ste chápali kedy a komu môžeme poskytovať informácie, ktoré zbierame.

Oprávnené tretie strany – dodávatelia a poskytovatelia služieb.

Vaše informácie môžeme poskytovať tretím stranám a to dodávateľom a poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú so špecializovanými službami vrátane fakturovania, spracovania platieb, zákazníckych služieb, email deployment-u, obchodných analýz, marketingu, reklamy, monitorovania výsledkov, hostingu a spracovania údajov.

Pridružené spoločnosti.

Vaše informácie môžeme poskytovať našim pridruženým spoločnostiam, na ktoré sa uplatňujú tieto zásady.

Prevody podnikov.

Vaše informácie môžeme poskytovať pri zásadných podnikových transakciách akými sú predaj webstránky, fúzia, konsolidácia, predaj aktív alebo v málo pravdepodobnom prípade bankrotu.

Právne účely.

Informácie môžeme zverejniť pri predvolaní na súd, súdnom príkaze, právnom spore, žiadostiach o vynútenie práva, žalobách alebo dotazoch vlády a na ochranu a obranu práv, záujmov, zdravia a bezpečnosti spoločnosti En Vorentoe, našich pridružených spoločností, používateľov alebo verejnosti.

S vaším súhlasom alebo na váš pokyn.

Informácie môžeme poskytovať na akékoľvek iné účely, o ktorých vás informujeme v momente keď zbierame informácie, alebo na ktoré dáte svoj súhlas, alebo pokyn.

Ak informácie o svojich skúsenostiach so stránkami zdieľate s inými, tieto služby tretích strán môžu zbierať informácie o vás, vrátane informácií o vašich aktivitách na stránkach, a môžu vaše kontakty upovedomiť o službách tretích strán a o vašom používaní stránok v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Ak sa rozhodnete zapojiť sa do verejných aktivít na stránkach mali by ste si byť vedomí toho, že akékoľvek informácie, ktoré pri tom poskytujete si môžu prečítať, zbierať alebo používať iní používatelia týchto aktivít. Keď sa zúčastňujete na týchto aktivitách, mali by ste byť opatrní pri zverejňovaní osobných informácií. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť pri týchto verejných aktivitách.

4. BEZPEČNOSŤ

Využívame primerané opatrenia, aby sme pomohli zabrániť strate, krádeži, zneužitiu, nepovolanému prístupu, zverejneniu, pozmeneniu a poškodeniu informácií. Mali by ste chápať, že žiadny systém na ukladanie údajov, ani prenos údajov cez internet, resp. akúkoľvek inú verejnú sieť, nie je na 100-percent bezpečný. Upozorňujeme vás, že informácie zbierané tretími stranami nemusia mať rovnakú úroveň bezpečnostnej ochrany ako informácie, ktoré poskytujete nám a za bezpečnosť takýchto informácií nezodpovedáme.

5. VAŠE MOŽNOSTI

Môžete sa rozhodnúť neodoberať naše emailové bulletiny a to tak, že kliknete na unsubscribe (odhlásiť sa z odberu) naspodku každého bulletinu a budete nasledovať uvedené inštrukcie. Môžete sa tiež rozhodnúť odmietnuť všetku komunikáciu od En Vorentoe a to tak, že nás kontaktujete. Použite pritom nižšie uvedené kontakty.

Cookies môžete odmietnuť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Keďže každý webový prehliadač je iný pozrite si, prosím, pokyny svojho webového prehliadača (zvyčajne sa nachádzajú v sekcii „pomoc“). Upozorňujeme, že ak chcete zablokovať lokálne zdieľané objekty a podobné technológie možno budete musieť urobiť ďalšie kroky.

6. REKLAMA, LINKY A OBSAH TRETÍCH SRÁN

Osobné údaje môžeme zverejniť:

 • materskej, dcérskej alebo pridruženej spoločnosti našej spoločnosti,
 • tretím stranám – poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať svoje služby vrátane (ale nie výlučne) poskytovateľov IT služieb, ukladania dát, hostingu a poskytovateľov serverov, analytikov, zapisovačov chýb, inkasa pohľadávok, údržby, resp. riešenia problémov, odborných poradcov a prevádzkovateľov platobných systémov,
 • našim zamestnancom, dodávateľom, resp. spriazneným subjektom,
 • našim súčasným, resp. potenciálnym zástupcom alebo obchodným partnerom,
 • súdom, tribunálom, regulačným orgánom a pracovníkom orgánov presadzovania práva, v súlade s právnymi predpismi, v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi, resp. budúcimi súdnymi konaniami s cieľom stanoviť, uplatniť si alebo obhájiť naše zákonné práva,
 • tretím stranám vrátane zástupcov alebo subdodávateľov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní informácií, produktov, služieb, resp. direct marketingu pre vás,
 • tretím stranám na účely zbierania a spracovávania údajov,
 • subjektu, ktorý kupuje alebo na ktorý prevádzame všetky naše aktíva.

Third parties we currently use include for example: Webglobe Yegon, Google Workspace, HubSpot.

7. LIMITY NAŠICH ZÁSAD

Naša webstránka môže poskytovať prepojenie na externé stránky, ktoré neprevádzkujeme. Upozorňujeme, že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a zásadami týchto stránok a nepreberáme zodpovednosť, ani právnu zodpovednosť za ich vlastné postupy v oblasti ochrany osobných údajov.

8. COOKIES

Z technických dôvodov používame cookies, lokálne zdieľané objekty a podobné technológie na zabezpečenie efektívnej prevádzky stránok, zlepšovanie jednoduchej použiteľnosti stránok a na zbieranie štatistických údajov o tom ako naše stránky používate. Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies a podobných technológií. Prijímanie cookies a podobných technológií môžete zrušiť podľa pokynov uvedených vo vyššie uvedenej kapitole „Vaša voľba“. Upozorňujeme vás však, že ak sa tak rozhodnete urobiť, niektoré funkcionality na stránke už pre vás nebudú dostupné.

V prípade potreby detailnejších informácií o cookies vrátane toho ako zistiť ako sú cookies nastavené a ako ich spravovať a vymazať použite stránku www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

9. DETI

Bez súhlasu rodičov alebo pokiaľ to neumožňuje zákon úmyselne nezbierame žiadne osobné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak zistíme, že nám osobné informácie poskytlo dieťa mladšie ako 13 rokov, vymažeme ich v súlade s platnými zákonmi.

10. ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať. Keď zásady aktualizujeme, zmeníme vyššie uvedený dátum vstupu do platnosti a vyvesíme nové zásady ochrany osobných údajov. Aby ste boli informovaní o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, odporúčame vám, aby ste si skontrolovali zásady ochrany osobných údajov pri každom navštívení stránok.

11. KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad alebo našich postupov nás môžete kontaktovať na tejto adrese info@envorentoe.com.